Category : 01. SmartHome

#Show existing connections nmcli con showHassOS default f62bf7c2-e565-49ff-bbfc-a4cf791e6add ethernet enp19s0 #Get current status (Notice enp11s0 is disconnected) nmcli dev statusDEVICE TYPE STATE CONNECTIONenp19s0 ethernet connected HassOS defaultenp11s0 ethernet disconnected –docker0 bridge unmanaged –hassio bridge unmanaged –… #Add new ethernet connection (DHCP) nmcli con add type ethernet con-name vm_lan ifname enp11s0Connection ‘vm_lan’ (0748deec-4cb5-4a56-acad-14e685c3a568) successfully added. #Bring up connection nmcli con ..

Read more

Put the host into maintenance mode Nếu dùng lệnh thì dùng lệnh sau Chú ý: phải tắt hết máy ảo trước khi set maintenance mode 2. Tải file VMware-ESXi-7.0.0-15843807-depot.zip và đưa lên esxi bằng giao diện 3. Lấy thông tin version của file cài đặt bằng lệnh sau 4. Chạy lệnh upgrade với thông tin ..

Read more

Cài đặt lynx để view all package mới nhất 2. Dùng lynx vừa cài để view all package softether vpn Di chuyển xuống cuối cùng để lấy package mới nhất và ấn Enter, sau đó tìm tới package phù hợp với OS rồi ấn D để download và save package về ổ đĩa 3. Giải ..

Read more

Từ version 6.5 trở đi sau khi cài xong cần disable new USB driver để nhận được Aeotec Zwave Stick Làm theo hướng dẫn ở trang sau https://kb.vmware.com/s/article/2147650 (connect vào ESXI bằng putty và chạy lệnh esxcli system module set -m=vmkusb -e=TRUE) Sau đó add new USB Device (ko phải USB Controller) và chọn Sigma ..

Read more

Tasmota projects How to Flash Sonoff mini with Tasmota firmware SAFTY WARNING: DISCONNECT MAINS POWER, WHEN MAINS POWER CONNECTED COVERBOX MUST BE CLOSED! Flash Sonoff Mini wifi switch ITEAD Firmware version 3.3.0 to Tasmota. Disconnect Mains power and open the cover.connect GND and OTA with the jumper . Close the cover and connect mains power. Download Sonoff Devices DIY Tools here. ..

Read more

poweronstate 0SwitchMode1 2SwitchMode2 2SwitchMode3 2SwitchMode4 2 Delay 3 kết hợp với 1 và 2 để chống đóng 2 relay cùng lúc khi chuyển số. rule1 on switch1#state==1 do backlog ruletimer1 0; power2 0; delay 1; power1 1; delay 3; power3 1; endon on switch2#state==1 do backlog ruletimer1 0; power1 0; delay 1; power2 1; delay ..

Read more

Best pins to use on ESP8266 Most board do not have made all pins available. The NodeMCU boards have almost all usable pins made available and some which need special attention. GPIO Input Output Remarks 5 (D1) OK OK Often used for I2C 4 (D2) OK OK Often used for I2C 14 (D5) OK OK ..

Read more