Upgrade ESXI form 6.7 to 7.0

  01. SmartHome
  1. Put the host into maintenance mode
Right click the host and enter Maintenance mode

Nếu dùng lệnh thì dùng lệnh sau

esxcli system maintenanceMode set –enable true

Chú ý: phải tắt hết máy ảo trước khi set maintenance mode

2. Tải file VMware-ESXi-7.0.0-15843807-depot.zip và đưa lên esxi bằng giao diện

3. Lấy thông tin version của file cài đặt bằng lệnh sau

esxcli software sources profile list -d /vmfs/volumes/datastore1/VMware-ESXi-7.0.0-15843807-depot.zip
Check the ZIP file for image profiles

4. Chạy lệnh upgrade với thông tin được lấy như trên

esxcli software profile update -d /vmfs/volumes/datastore1/VMware-ESXi-7.0.0-15843807-depot.zip -p ESXi-7.0.0-15843807-standard

Nếu có thông báo như dưới đây là OK. (Chờ tầm 3p)

Message of successful upgrade

5. Exit maintenace mode và reboot server

6. Kiểm tra thông tin version và reactive server nếu cần

Our host is upgraded to ESXi 7.0

LEAVE A COMMENT