ESXI and UEFI/BIOS mode

  Network

Tắt UEFI mode bằng các tìm chức năng CMS và chuyển về legacy. Lúc đó main sẽ dùng bios để boot

LEAVE A COMMENT