Cài đặt Softether VPN

  01. SmartHome
 1. Cài đặt lynx để view all package mới nhất
apt-get install lynx -y

2. Dùng lynx vừa cài để view all package softether vpn

lynx http://www.softether-download.com/files/softether/
Browsing SoftEther Files List Using Lynx

Di chuyển xuống cuối cùng để lấy package mới nhất và ấn Enter, sau đó tìm tới package phù hợp với OS rồi ấn D để download và save package về ổ đĩa

3. Giải nén package

tar xzvf softether-vpnserver-vxxxxx.tar.gz

4. Cài đặt bộ build source code

apt-get install build-essential -y
cd vpnserver
make

5. Copy Softether đã compiled và folder chạy và cấp quyền

cd ..
mv vpnserver /usr/local
cd /usr/local/vpnserver/
chmod 600 *
chmod 700 vpnserver
chmod 700 vpncmd

6. Tao file start script

nano /etc/init.d/vpnserver

với nội dung file như sau

#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:           vpnserver
# Required-Start:        $local_fs $network
# Required-Stop:        $local_fs $network
# Default-Start:        2 3 4 5
# Default-Stop:         0 1 6
# Short-Description:      SoftEther VPN 1.0 RC2
# Description:         Start vpnserver daemon SoftEther VPN 1.0 Server
### END INIT INFO
DAEMON=/usr/local/vpnserver/vpnserver
LOCK=/var/lock/subsys/vpnserver
test -x $DAEMON || exit 0
case "$1" in
start)
$DAEMON start
touch $LOCK
;;
stop)
$DAEMON stop
rm $LOCK
;;
restart)
$DAEMON stop
sleep 3
$DAEMON start
;;
*)
echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
exit 1
esac
exit 0

tạo thêm 1 folder chứa lock

mkdir /var/lock/subsys

Cấp quyền cho file vừa tạo và chạy

chmod 755 /etc/init.d/vpnserver && /etc/init.d/vpnserver start

Run at startup

update-rc.d vpnserver defaults

7. Sau khi cài xong thì dùng 1 máy có chứa SoftEther VPN Management để cấu hình

 • Tạo HUB
 • Tạo user

Có 2 cách để nối với mạng của server

 • SecureNAT: Dùng DHCP của SoftEther –> cách này dễ thiết lập nhưng tốn tài nguyên của VPN Server
3-7-1.png
 • Local Bridge: Dùng DHCP của mạng được nối vào.
3-6-1.png

Không nên dùng cả 2 cách này cùng 1 lúc.

Nếu dùng Local Bridge trên VMware hoặc HyperV yêu cầu phải enable Promiscuous

LEAVE A COMMENT