Archives : February-2021

Thông tin chi tiết được liệt kê ở đây https://vnembassy-jp.org/vi/th%E1%BB%A7-t%E1%BB%A5c-li%C3%AAn-quan-%C4%91%E1%BA%BFn-h%E1%BB%99-chi%E1%BA%BFu Bài viết này chỉ bổ sung các điểm không được nói trong link Tiền xử lý hồ sơ như sau Nộp trực tiếp: 8.500 JPY Làm online: 10.000 JPY Lấy nhanh trong ngày: 12.000 JPY 2. Cách gửi tiền kèm hộ chiếu: Phải gửi tiền ..

Read more