Archives : January-2021

Put the host into maintenance mode Nếu dùng lệnh thì dùng lệnh sau Chú ý: phải tắt hết máy ảo trước khi set maintenance mode 2. Tải file VMware-ESXi-7.0.0-15843807-depot.zip và đưa lên esxi bằng giao diện 3. Lấy thông tin version của file cài đặt bằng lệnh sau 4. Chạy lệnh upgrade với thông tin ..

Read more

Cài đặt lynx để view all package mới nhất 2. Dùng lynx vừa cài để view all package softether vpn Di chuyển xuống cuối cùng để lấy package mới nhất và ấn Enter, sau đó tìm tới package phù hợp với OS rồi ấn D để download và save package về ổ đĩa 3. Giải ..

Read more

Access: chỉ login vào hệ thống mà ko có quyền với bất kì application nào List Applications: List được app application ở Lifetime nhưng ko có quyền sửa và deploy Monitor and Add Dependencies: Nên add quyền này default để có thể deploy được app đã c..

Read more

Từ version 6.5 trở đi sau khi cài xong cần disable new USB driver để nhận được Aeotec Zwave Stick Làm theo hướng dẫn ở trang sau https://kb.vmware.com/s/article/2147650 (connect vào ESXI bằng putty và chạy lệnh esxcli system module set -m=vmkusb -e=TRUE) Sau đó add new USB Device (ko phải USB Controller) và chọn Sigma ..

Read more

The page was not displayed because the request entity is too large. Solution Modify applicationHost.config (located at %WINDIR%\system32\inetsrv\config) by changing from the OutSystems installation checklist recommended values to larger value<requestLimits maxAllowedContentLength=”134217728″ /> to larger size <requestLimits maxAllowedContentLength=”250000000″ />  – i.e. greater than OSP file size. Modify machine.config (located at %WINDIR%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\CONFIG\machine.config) timeout from default 110 secs to 2000 ..

Read more