Category : Tran Anh Group

Step 1: Mở Zalo PC, chọn cài đặt Step 2: Chọn Tin nhắn và kích hoạt Tin nhắn nhanh rồi chọn quản lý Step 3: Chọn Tạo mới, thêm phím tắt và nội dung phím tắt Step 4: Sử dụng bằng cách gõ dấu / và từ g..

Read more

Bước 1: Tìm kiếm powershell ISE và mở bằng Administrator Bước 2: Copy đoạn code dưới đây và dán vào PowerShell ISE Bước 3: Ấn Enter để cài đặt Bước 4: Nếu không có lỗi gì thì có thể dùng máy in có tên là 3F_..

Read more

Bước 1: Tìm kiếm powershell ISE và mở bằng Administrator Bước 2: Copy đoạn code dưới đây và dán vào PowerShell ISE Bước 3: Ấn Enter để cài đặt Bước 4: Nếu không có lỗi gì thì có thể dùng máy in có tên là 3F_..

Read more