Archives : May-2021

Hiện tượng: Chỉ update được 1 field cuối cùng Nguyên nhân: Do khi gán value vào field lại có đoạn check type của field khi đó item bị reset. item = itemSharepoint.FirstOrDefault();for (int i = 0; i < mergeFieldList.Count; i++){if (String.IsNullOrEmpty(dataMerge[mergeFieldList[i]])){continue;}var fieldName = mergeFieldSharepointList[i];var fieldSharepoint = documentLibrary.Fields.GetByInternalNameOrTitle(fieldName.Substring(fieldName.IndexOf(“(“) + 1, fieldName.IndexOf(“)”) – fieldName.IndexOf(“(“) – 1));clientContext.Load(fieldSharepoint);clientContext.ExecuteQuery();if (fieldSharepoint.FieldTypeKind ..

Read more