Archives : June-2021

Lỗi không thể RDP mặc dù đã enable RDP và by pass firewall. Có thể do network mà đang join ở mode Guest and Public location dẫn tới firewall chặn. Cần phải chuyển mạng hiện tại sang chế độ Private location. Press the Windows key + R to open the Run box. Type secpol.msc and press Enter. ..

Read more