Biến quạt hút mùi thành quạt thông minh

  01. SmartHome

poweronstate 0
SwitchMode1 2
SwitchMode2 2
SwitchMode3 2
SwitchMode4 2

Delay 3 kết hợp với 1 và 2 để chống đóng 2 relay cùng lúc khi chuyển số.


rule1 on switch1#state==1 do backlog ruletimer1 0; power2 0; delay 1; power1 1; delay 3; power3 1; endon on switch2#state==1 do backlog ruletimer1 0; power1 0; delay 1; power2 1; delay 3; power3 0 endon


rule2 on power1#state==1 do backlog power2 0; delay 3; power3 1; endon on power2#state==1 do backlog power1 0; delay 3; power3 0 endon on power1#state==0 do backlog delay 1; power3 0 endon


rule3 on switch1#state==0 do RuleTimer1 1 endon on Rules#Timer=1 do backlog power1 0; power2 0; power3 0 endon on switch2#state==0 do RuleTimer1 1 endon on Rules#Timer=1 do backlog power1 0; power2 0; power3 0 endon

LEAVE A COMMENT