Category : Network

Do esxi8 ko còn hỗ trợ driver RTL nữa nên khi gắn minipci rtl vào thì ESXI ko nhận ra network card. Solution 1: Lùi về 6.7 Solution 2: Giữ nguyên 8.0.1 và passthough RTL vào pfsense để dùng Chú ý: nhớ enable VT-x trong biox để dùng p..

Read more

Lỗi không thể RDP mặc dù đã enable RDP và by pass firewall. Có thể do network mà đang join ở mode Guest and Public location dẫn tới firewall chặn. Cần phải chuyển mạng hiện tại sang chế độ Private location. Press the Windows key + R to open the Run box. Type secpol.msc and press Enter. ..

Read more