ADFS 4.0 and pfsense

  Work - SharePoint

ADFS cần phải có SSL mới có thể connect được. Và cấu hình như dưới đây

One Reply to “ADFS 4.0 and pfsense”

LEAVE A COMMENT