Archives : June-2023

Bước 1: Tìm kiếm powershell ISE và mở bằng Administrator Bước 2: Copy đoạn code dưới đây và dán vào PowerShell ISE Bước 3: Ấn Enter để cài đặt Bước 4: Nếu không có lỗi gì thì có thể dùng máy in có tên là 3F_..

Read more

Bước 1: Tìm kiếm powershell ISE và mở bằng Administrator Bước 2: Copy đoạn code dưới đây và dán vào PowerShell ISE Bước 3: Ấn Enter để cài đặt Bước 4: Nếu không có lỗi gì thì có thể dùng máy in có tên là 3F_..

Read more