Archives : September-2023

Do esxi8 ko còn hỗ trợ driver RTL nữa nên khi gắn minipci rtl vào thì ESXI ko nhận ra network card. Solution 1: Lùi về 6.7 Solution 2: Giữ nguyên 8.0.1 và passthough RTL vào pfsense để dùng Chú ý: nhớ enable VT-x trong biox để dùng p..

Read more