Passthough USB và ESXI 7.0

  01. SmartHome

Từ version 6.5 trở đi sau khi cài xong cần disable new USB driver để nhận được Aeotec Zwave Stick

Làm theo hướng dẫn ở trang sau

https://kb.vmware.com/s/article/2147650

(connect vào ESXI bằng putty và chạy lệnh esxcli system module set -m=vmkusb -e=TRUE)

Sau đó add new USB Device (ko phải USB Controller) và chọn Sigma Designs product (là usb Zwave)

LEAVE A COMMENT