Xin vĩnh trú từ visa nhân lực chất lượng cao

  05. Visa

Thời hạn 7 năm cần phải update lại ảnh và passport (với người lớn là trước 2 tháng, với trẻ nhỏ là trước 6 tháng)

LEAVE A COMMENT