Author : honghai30486

Do esxi8 ko còn hỗ trợ driver RTL nữa nên khi gắn minipci rtl vào thì ESXI ko nhận ra network card. Solution 1: Lùi về 6.7 Solution 2: Giữ nguyên 8.0.1 và passthough RTL vào pfsense để dùng Chú ý: nhớ enable VT-x trong biox để dùng p..

Read more

Step 1: Mở Zalo PC, chọn cài đặt Step 2: Chọn Tin nhắn và kích hoạt Tin nhắn nhanh rồi chọn quản lý Step 3: Chọn Tạo mới, thêm phím tắt và nội dung phím tắt Step 4: Sử dụng bằng cách gõ dấu / và từ g..

Read more

Bước 1: Tìm kiếm powershell ISE và mở bằng Administrator Bước 2: Copy đoạn code dưới đây và dán vào PowerShell ISE Bước 3: Ấn Enter để cài đặt Bước 4: Nếu không có lỗi gì thì có thể dùng máy in có tên là 3F_..

Read more

Bước 1: Tìm kiếm powershell ISE và mở bằng Administrator Bước 2: Copy đoạn code dưới đây và dán vào PowerShell ISE Bước 3: Ấn Enter để cài đặt Bước 4: Nếu không có lỗi gì thì có thể dùng máy in có tên là 3F_..

Read more

#Show existing connections nmcli con showHassOS default f62bf7c2-e565-49ff-bbfc-a4cf791e6add ethernet enp19s0 #Get current status (Notice enp11s0 is disconnected) nmcli dev statusDEVICE TYPE STATE CONNECTIONenp19s0 ethernet connected HassOS defaultenp11s0 ethernet disconnected –docker0 bridge unmanaged –hassio bridge unmanaged –… #Add new ethernet connection (DHCP) nmcli con add type ethernet con-name vm_lan ifname enp11s0Connection ‘vm_lan’ (0748deec-4cb5-4a56-acad-14e685c3a568) successfully added. #Bring up connection nmcli con ..

Read more